Yo karaa miidiyaa kanaatiin ergaa dabarfachuu barbaaddaan yokaan gaafii qabaattan karaa armaan gadiitiin nu dhaqqabuu dandeettan:

Email:
whatsapp:
+1(702)918-2911

Yo waan miidiyaa kanaa beekuu feetan karaa armaan gadiitiin nuuf barreessaa ykn bilbilaa

whatsapp:
+1(702)918-2911