GOSAA BORANA (Borana Clans) GOSAA FI BALBALA

By , July 5, 2022 7:08 am

 1.DIGALU

DIGALU_NUURTU

Mixo, Gobba, Alaku, Anna,
Cabdoota, Gardee, Gootu, Saabota,
Hiddoo, Liibanu

DIGALU_TIITTI
Kooyye, Buuru

DIGALU_UDUMTU
Bonayyaa, Baallituu, Dugano, Itayya,
Mana Birreessa

DIGALU_WALAAJJI
Saxxoo, Uggaa, Bilii, Guyyee
Daaddo, Dooyyoo, Leello

DIGALU_EEMMAJI
Haaroo, Iluu, Molu

DIGALU_DAADDO
Dooyyo, Leello

2.MAXXAARRI
Gaadulla, Keejaaji, Jeedaa, Badheessa, Meetta
Garasuu, Dhanphu, Bosowwa, Makarsa, Maanqaxa, Walee, Morowwa, Dooranii, Irricuu, Quuffajii, Garjeeda, Kaldiddu, Dannabaa, Wardaa, Daawwe, Kuukku, Tikko, Boondi, Kuuyyu, Bonayya, Karaara, Boors, Labsuga, Manbooy, Afaaji, Lulasaa

3. KARRAYYU
Dayyu, Dayyu bokkicha, Mana ummuri, Qiicca, Gaagurtu, Jaaruu, Walaabuu, Liibanuu, Kunno, Mana Wantee,Mana mayye, Gaadduu, Wayyuu, Hollee, Warra kura kormee, Mulata, Koocota, Badii, Dayyu qallicha, Beerre, Buukkoo, Manxee, Silaaloo, Didiimtu, Iyyeeyyii, Gambura, Doonnoo, Soolee, Dhanqaa, Sibuu,Tisseelee, Akkaro, Waale, Baaso, Man-bido, Ituu, Noonnoo, Kodheelee, Kajeegaa, Raasaa, Man-gollo, Aabbolee, Uchoota, Curroota, Qollitu, Ajeeji,Suunqannaa, Siibaa, Waanmaji

B .GOONA BALLA(AROORESSA)

1. ARUSI
Dennuu, Mangura, Ko’eetii, Guluu,Nuurtu, Mallante

2. AWAXXU
Wayyitu- (Addaayyu, Gallabe, Kuraso, Caloo, koloon, Daadaa, Abbooyyee, Okkoya,) Wal’insa-(waallo fi daraartu)Muloo- (Soola fi Killi) Saphaansa- (Bokkooltu,
Kabbiso, Cooftuu, Bakkayo)

3. QARCABDU
Gidhibee, Buyyama, Iluu, Dheebitu

4. MALIYYU
Acahaayya, Beerritu, maanabdu, Disoo, Guyyoo, Jaarso

5. WARRAJIDDA
Ilmaan dubanna, Anna, Gooyyitu ,Waraguu

6. DAMBITU
Limmu, Kaaroo, Obbitu, Warra-gussa, Jaaroo

7.NOONITU
Baarritu, Ammooyye, Miillo

FULLELLE_MANA_TORBA

1. DAACCITU
Daraartu, Alchaayya, Luullitu, Soodditu, Libaantu

2. MACCITU
Akaako, Gurguro, Maccitu, Jawwitu

3. ODITU
Iddo gugurdo, Iddo didiqqo, Abbiyyu, Alfaalle, Daawwe, Saasa, Maleekko

4. GAlAANTU
Lukku, Beerritu

5. BACHITU
Saqoota, Sarbaana, Wardaa, Daawwe

6. SIRAAYYU
Koollaa, Manguusaa

7. KOONNITU
Girree, Alchaayya, Iddo, Aamadu,
Muroo, Dheekka, Sasaxxu, Wayyitu,Afaajii

Diqqaa Godanaa Tuni